We do not discriminate.

New River Valley Pediatrics complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Notice of Nondiscrimination - PDF

pediatric care


Nondiscrimination Tagline


ATTENTION: If you speak English, Amharic, Arabic, Bengali, Chinese, French, German, Hindi, Korean, Persian, Russian, Spanish, Tagalog, Urdu, Vietnamese, or Yourba, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-540-639-5188.


አማርኛ (Amharic)

New River Valley Pediatrics የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንኛውንም ሰው ኣያገልም።

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-540-639-5188.


العربية (Arabic)

یلتزم New River Valley Pediatricsبقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا ولا یمیز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس .

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 540-639-5188-1(رقم


বাংলা (Bengali)

New River Valley Pediatrics েযাজয্ েফডােরল নাগিরক অিধকার আইন েমেন চেল এবং জািত, রঙ, জাতীয় উৎপিত্ত, বয়স, অমতা, বা িলের িভিত্তেত ৈবষময্ কের না।

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

লয্ করনঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল আেছ। েফান করন ১-540-639-5188


繁體中文 (Chinese)

New River Valley Pediatrics 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-540-639-5188。


Français (French)

New River Valley Pediatrics respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-540-639-5188.


Deutsch (German)

New River Valley Pediatrics erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-540-639-5188.


हिंदी (Hindi)

New River Valley Pediatrics लागू होने योग्य संघीय नागरक अिधकार क़ाननू का पालन करता ह ै और जाित, रंग, राीय मूल, आयु, िवकलांगता, या लग के आधार पर भेदभाव नह करता ह।ै

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-540-639-5188 पर कॉल कर।


한국어 (Korean)

New River Valley Pediatrics은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-540- 639-5188 번으로 전화해 주십시오.


(Persian)

New River Valley Pediatrics از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطھ تبعیت می کند و ھیچگونھ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می باشد. با 1-540-639-5188 تماس بگیرید.


Русский (Russian)

New River Valley Pediatrics соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-540-639-5188.


Español (Spanish)

New River Valley Pediatrics cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-540-639-5188.


Tagalog (Tagalog – Filipino)

Sumusunod ang New River Valley Pediatrics sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-540-639-5188.


اُردُو (Urdu)

New River Valley Pediatricsقابلِ اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کہ نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا۔

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-540-639-5188.


Tiếng Việt (Vietnamese)

New River Valley Pediatrics tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-540-639-5188.


èdè Yorùbá (Yoruba)

New River Valley Pediatrics tẹle ilana ofin ijọba apapọ lori èṭọ́ arailu ati pe wọn ko gbọdọ sojuṣaaju lori ọrọ ẹya, àwò, ilu-abinibi, ̣ ọjọ-ori, abarapa tabi jijẹ ọkunrin tabi obinrin.

Notice of Nondiscrimination - PDF
Statement of Nondiscrimination - PDF
Tagline - PDF

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-540-639-5188.